NEW GAME : BLOCK PARTY !

TopGolf Thailand Logo

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่และข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ประกาศเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565 ปรับปรุงล่าสุด: 15 สิงหาคม 2565

เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ของเรา และเพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบของคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข้อกำหนด) เหล่านี้อย่างละเอียด

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดสัญญาระหว่างคุณและเราเมื่อใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ของเรา ณ สถานที่ของท็อปกอล์ฟ เวนิวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย (สถานที่) และข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพการเป็นสมาชิกในกรณีที่คุณเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเรา ข้อกำหนดนี้จะไม่บังคับใช้กับการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก การใช้ช่องทางพิเศษ การฝึกสอน/บทเรียนกอล์ฟ มินิกอล์ฟ/กอล์ฟแนวผจญภัย การมีส่วนร่วมในฮอลิเดย์คลับ หรือการจัดอีเวนต์ในสถานที่ของเรา

ภาษาที่เราใช้ควรทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้ตรงไปตรงมาที่สุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน แต่เราได้แยกออกเป็นหลายส่วนเพื่อช่วยให้อ่านข้อกำหนดเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

ส่วน ก คำสำคัญ

ส่วน ข คำจำกัดความ

ส่วน ค หมวดหมู่การเล่นเกมและการเป็นสมาชิก

ส่วน ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่

ส่วน จ ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ส่วน ฉ ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

ส่วน ก., ส่วน ข., ส่วน ค., ส่วน ง. และส่วน จ. ใช้กับสมาชิกและแขกทุกคน ส่วน ฉ. ใช้กับสมาชิกเท่านั้น ในกรณีที่คุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อผู้ช่วยฝ่ายบริการแขก/ผู้เล่นของเรา

เมื่อคุณกด "ฉันยอมรับ" ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว และถือว่าเรามีสัญญาระหว่างกัน นอกจากนี้จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับสมมติฐานความเสี่ยง การสละสิทธิ์ การชดใช้ค่าเสียหาย และการจำกัดเงื่อนไขความรับผิดในส่วน ก. หมวด (3) หากคุณเป็นสมาชิก คุณรับทราบว่าสัญญาระหว่างเราจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของคุณ รวมถึงระยะเวลาที่การเป็นสมาชิกของคุณถูกหยุดชะงัก และหลังจากการคืนสถานะการเป็นสมาชิก

 

คำสำคัญ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับเราและวิธีติดต่อเรา

Who are we?  We are The Golf Entertainment Company (Thailand) Co., Ltd., a company registered in Thailand (company number 0105563160971 with registered offices at 971 Moo 8, Bangkaew Sub-district, Bangplee District, Samutprakarn Province, Thailand.  To find more information about Topgolf, visit our website at https://topgolfthailand.com/.

How to contact us?  You can contact us by calling our Location.  The number for each Location is available on our website at https://topgolfthailand.com/.  You may also contact us at onestopservice@topgolfthailand.com.

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร? เราอาจติดต่อคุณโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่ไปรษณีย์ ในบัญชีล่าสุดของคุณ  We may contact you using the last known phone number, email or postal address on your account.

 • การเล่นเกมหรือการระงับ/ยกเลิกสมาชิกโดยท็อปกอล์ฟ
  • การเล่นเกม เราอาจปฏิเสธการรับแขกที่ถูกระงับเนื่องจากละเมิดจรรยาบรรณของแขกหรือมาตรการด้านความปลอดภัย เราอาจระงับ/ยุติการเล่นเกม รวมถึงการเชิญคุณหรือแขกของคุณออกจากสถานที่ของเราหากคุณหรือแขกของคุณได้ทำการละเมิดจรรยาบรรณของแขกหรือมาตรการด้านความปลอดภัยโดยจะไม่มีการคืนเงินใดใด คุณอาจจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เราได้รับเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณหรือแขกของคุณ
  • การเป็นสมาชิก เราอาจระงับ/ยุติการเป็นสมาชิกของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดต่างๆ โดยเราจะแจ้งเตือนถึงการระงับ/การยุติ หากเรายุติการเป็นสมาชิกของคุณ คุณต้องส่งคืนบัตรสมาชิกโดยทันที (หากมีการออกให้) และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ คุณอาจจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เราได้รับจากการที่คุณที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

เราอาจเลือกที่จะยุติการเป็นสมาชิกของคุณหากบัญชีของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวใด การเป็นสมาชิกของคุณจะถือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวหากคุณไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาสิบสองปีขึ้นไป เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการติดต่อคุณโดยใช้ผ่านข้อมูลการติดต่อล่าสุดของคุณที่เรามี หากเราไม่สามารถติดต่อได้ เราจะชำระเงินให้ศาลสำหรับเครดิตที่ไม่ถูกใช้

การละเมิดข้อกำหนดที่ร้ายแรงที่สุดของเรา เช่น หากคุณละเมิดหลักจรรยาบรรณของผู้เข้าพักหรือมาตรการด้านความปลอดภัย อาจส่งผลให้เราไม่อนุญาตให้คุณเข้าเล่นในสถานที่ของเราและสถานที่อื่นๆ ที่เข้าร่วมกับเรา และหากจำเป็น การเป็นสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หรือเราอาจเลือกที่จะไม่อนุญาตให้คุณเข้าเล่นในสถานที่ของเรารวมถึงสถานที่อื่นที่เข้าร่วม หรือระงับการเป็นสมาชิกของคุณ โดยระยะเวลาในการระงับนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี

 • การสันนิษฐานความเสี่ยง การสละสิทธิ์ การชดใช้ค่าเสียหาย และการจำกัดความรับผิด
  • สมมติฐานความเสี่ยง คุณตกลงว่าคุณสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ ท็อปกอล์ฟ และใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถานที่ของเราบนความเสี่ยงของคุณ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ความเสียหายหรือการสูญเสียต่อคุณหรือทรัพย์สินของคุณ (หรือต่อของแขกคนใดของคุณหรือต่อทรัพย์สินของพวกเขา) ที่อาจเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยของคุณ
  • การสละสิทธิ์ คุณยินยอมที่จะยกเว้นและปลดปล่อย ท็อปกอล์ฟ รวมถึงบริษัทในเครือ เอเจ้นท์ ตัวแทน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน (ฝ่ายท็อปกอล์ฟ) จากการเรียกร้อง ความต้องการ การบาดเจ็บ ความเสียหาย การกระทำหรือสาเหตุของการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับคุณหรือทรัพย์สินของคุณ (หรือของแขกคนใดของคุณหรือทรัพย์สินของพวกเขา) ที่อาจเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของคุณ แขกของคุณ หรือแขกคนอื่นใด (การเรียกร้อง)
  • การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ก่อความเสียหายแก่ฝ่ายท็อปกอล์ฟ จากการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่อาจเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของคุณหรือแขกของคุณ คุณอนุญาตให้ตัวแทนของเราหรือเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรา แขกคนอื่น หรือบุคคลที่สามเนื่องจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  • การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใด ฝ่ายท็อปกอล์ฟจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือผู้เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายให้ในช่วงสิบสองเดือนก่อนหน้า ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความประมาทของเรา
 • ความเป็นส่วนตัวของคุณ

We will process your personal data to provide you with gameplay and/or Membership benefits.  Please read our privacy notice (available at https://topgolfthailand.com/) for more information on how we process your personal data.

 

คำจำกัดความ

พนักงาน (Associates) พนักงานของเรา

อีเวนต์ (Event) อีเวนต์หมายถึงการจองเบย์ (bay) เป็นจำนวนสองที่ขึ้นไป การจองอีเว้นท์จะกระทำผ่านทีมขายของท็อปกอล์ฟ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอีเวนต์ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองอีเวนต์กับท็อปกอล์ฟ ได้ที่:

https://topgolfthailand.com/parties-events/.

ช่องทางพิเศษ (Fastrack Pass) เมื่อซื้อช่องทางพิเศษจะช่วยให้แขกไม่ต้องรอ โดยการซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อ

แขก (Guest) บุคคลที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ หรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสถานที่ของเรา รวมถึงแขกของสมาชิกและแขกของสมาชิกประเภทรายวัน เช่น ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เล่น

สถานที่ (Location) สถานที่ของท็อปกอล์ฟที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งอาคาร ที่จอดรถ และที่ดินที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้ง

สมาชิก (Member) บุคคลที่ชำระค่าสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มในฐานะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (designated individual)

การเป็นสมาชิก (Membership) สมาชิกทดลอง สมาชิกตลอดชีพ หรือ สมาชิกแพลตตินั่ม

สถานที่ที่เข้าร่วม (Participating Location) สถานที่ของ ท็อปกอล์ฟ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมสมาชิกทั่วโลกของเรา สถานที่ที่เข้าร่วมอาจดำเนินการโดยบริษัทในเครือและแฟรนไชส์ของเรา การเล่นเกมในสถานที่ที่เข้าร่วมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ ณ สถานที่ที่เข้าร่วมนั้น

วันชำระเงิน (Payment Date) หากคุณได้เลือกสมาชิกระดับแพลตตินั่ม วันชำระเงินอาจเป็นแบบรายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก

วิธีการชำระเงิน (Payment Method) วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ ได้แก่ บัตรเครดิตหรือเดบิต Visa®, Mastercard®, Discover หรือ American Express® บัตรของขวัญท็อปกอล์ฟนั้นไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าสมาชิกได้ และเราไม่รับเงินสดในสถานที่ของเรา

 

หมวดหมู่การเล่นเกมและการเป็นสมาชิก

บัตรผ่านรายวัน (Day Pass) คุณสามารถซื้อบัตรผ่านวัน ณ สถานที่ที่คุณเลือก บัตรผ่านรายวันไม่ได้วางจำหน่ายในทุกสถานที่ การซื้อบัตรผ่านรายวันไม่ถือว่าคุณเป็นสมาชิก เพียงแต่ให้สิทธิการเล่นเฉพาะวันและในสถานที่ที่คุณซื้อบัตรเท่านั้น คุณจำเป็นต้องซื้อเวลาเล่นเกม/เกมด้วย เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือประวัติการเล่นของคุณ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ของเราจะมีผลบังคับใช้กับแขกที่ซื้อบัตรผ่านรายวันด้วย

สมาชิกทดลอง (Taster Membership) หากคุณซื้อสมาชิกทดลองและได้ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม คุณจะสามารถเล่นได้ที่สถานที่ที่คุณซื้อสมาชิกทดลองเท่านั้น การเป็นสมาชิกทดลองจะสามารถใช้ได้ภายในสถานที่ที่คุณเลือกและจะใช้ได้ภายในระยะเวลาที่ซื้อเท่านั้น คุณต้องซื้อเวลาเล่นเกม/เกมทุกครั้งที่เล่น เราจะไม่คืนเงินสำหรับการเล่นเกม/เครดิตเกมที่เหลืออยู่ในบัญชีหลังจากสมาชิกทดลองหมดอายุ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่และข้อตกลงการเป็นสมาชิกของเรามีผลบังคับใช้กับแขกทุกคนที่เป็นสมาชิกทดลอง

สมาชิกตลอดชีพ (Lifetime Membership) หากคุณซื้อสมาชิกตลอดชีพแบบมาตรฐานของเรา (หรือที่เรียกว่าสมาชิกเซฟเวอร์) และชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม คุณจะมีสิทธิเล่นที่สถานที่ใดก็ได้ที่เข้าร่วม การเป็นสมาชิกตลอดชีพจะมีผลใช้ได้ไม่มีกำหนด เว้นแต่จะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเราตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่และข้อตกลงการเป็นสมาชิกของเรา คุณต้องซื้อเวลาเล่นเกม/เกมทุกครั้งที่เล่น คุณอาจมีสิทธิซื้อสมาชิกอาวุโสหรือสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (สมาชิกพิเศษ)

สมาชิกแพลตตินั่ม (Platinum Membership) คุณสามารถซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่มได้หากคุณได้รับการเสนอขายในสถานที่ สมาชิกระดับแพลตตินั่มนั้นมีหลายประเภทโดยบางประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์คุณสมบัติ การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มนั้นจะเป็นได้ในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องชำระเงินล่วงหน้ารายปี รายหกเดือนหรือรายเดือน ซึ่งเราจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ค่าธรรมเนียมแบบชำระล่วงหน้านั้นไม่สามารถขอคืนได้ยกเว้นในบางกรณี การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณจะมีผลใช้ได้ตามระยะเวลาที่คุณเลือก ณ เวลาที่ซื้อ (ระยะเวลา) เว้นแต่คุณจะเลือกตัวเลือกการต่ออายุอัตโนมัติ หรือเว้นแต่การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่และข้อตกลงการเป็นสมาชิกของเรา พนักงานของเราไม่มีสิทธิซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่ม คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของเราได้ในส่วน จ. หมวด (6) ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

ผู้เยาว์ (Junior) พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถซื้อบัตรผ่านรายวัน สมาชิกทดลอง หรือสมาชิกตลอดชีพสำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นไม่สามารถซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่มได้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องกำกับดูแลผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปีและต้องอยู่ในเบย์ด้วยกันตลอดเวลา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 12 ปี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เยาว์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสมาชิกของเรา เพื่อตรวจสอบว่าสถานที่ใดบ้างที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงผลประโยชน์และราคาปัจจุบันได้บนช่องทางเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมบริการแขก/ผู้เล่นของเรา

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่

ข้อกำหนดสถานที่เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับแขกทุกคน

 • สิทธิในการเข้าใช้สถานที่

สถานที่บางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้งานในบางช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากข้อกำหนดด้านการอนุญาต เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบว่าคุณและแขกของคุณมีอายุมากพอที่จะใช้สถานที่นั้นได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้สถานที่ของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอายุหรือที่เราพิจารณาอย่างสมควรแล้วเห็นว่าอยู่ในสภาพมึนเมา ไม่เชื่อฟัง มีพฤติกรรมข่มขู่ ใช้ความรุนแรงหรือเป็นที่น่าอันตราย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือแขกของคุณอาจได้รับจากการปฏิเสธดังกล่าว และจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าใช้สถานที่หรือเล่นเกมของบุคคลใดๆ ที่เคยถูกระงับหรือถูกแบนเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว จรรยาบรรณของผู้เข้าพักหรือกฎความปลอดภัย คุณต้องแน่ใจว่าคุณและแขกของคุณมีสิทธิที่จะเข้าใช้สถานที่ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือแขกของคุณอาจได้รับเนื่องจากการปฏิเสธดังกล่าว และจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 • จรรยาบรรณของแขกและมาตรการด้านความปลอดภัย

ท็อปกอล์ฟ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานสำหรับแขกของเราทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานได้ต่อไปในอนาคต เราขอให้แขกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ง่ายๆ เหล่านี้เพื่อให้เราทุกคนปลอดภัย:

 • ห้ามก้าวข้ามเส้นสีแดงเมื่อแขกคนอื่นกำลังตีลูก คุณอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
 • ถอยห่างจากขอบ ตีลูกจากแท่นทีทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของแผ่นรองตีเท่านั้น และห้ามเคลื่อนแท่นทีไปทางด้านหน้าของแผ่นรองตี
 • ห้ามจงใจที่จะลงไปหรือทำให้ผู้อื่นลงไปในเขตตาข่ายโดยเด็ดขาด คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัส
 • ห้ามพิงที่กั้นสำหรับแบ่งเบย์
 • ห้ามเข้าสู่สนาม หากคุณก้าวเข้าสู่สนาม คุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัส ลูกกอล์ฟสร้างความเสียหายร้ายแรง ดังนั้นควรอยู่ในเบย์เสมอ!
 • ห้ามมุ่งเป้าไปที่รถบั๊กกี้ มันไม่สนุกสำหรับพนักงานของเราที่กำลังขับรถบั๊กกี้
 • ห้ามวิ่งหรือมีพฤติกรรมคึกคะนอง
 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ตลอดเวลา
 • ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ – อย่าเป็นคนที่ทำลายความสนุกของคนอื่น
 • แม้จะยากก็ตาม โปรดหลีกเลี่ยงคำพูดหยาบคายหรือพฤติกรรมลามกอนาจาร มันทำให้แขกของเราไม่พอใจ และเราต้องการให้ ท็อปกอล์ฟเป็นสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานสำหรับทุกคน
 • สิ่งเดียวที่เราต้องการในสนามคือลูกกอล์ฟของเรา วัตถุอื่นๆ อาจทำให้เกิดอันตรายที่อาจจบลงด้วยการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้เท้าเปล่า โปรดสวมรองเท้าที่เหมาะสมตลอดเวลา
 • ปล่อยให้สถานที่ของเราอยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ จำไว้ว่ามีแขกท่านอื่นจะเข้าเล่นภายหลังคุณ โปรดให้เกียรติเพื่อนบ้านของเราเมื่อเข้าหรือออกจากที่ตั้งของเรา
 • ห้ามนำยาหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้ามายังสถานที่ของเรา เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตำรวจและเราจะแจ้งพวกเขาหากจำเป็น
 • เฉพาะอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อจากเราที่สถานที่เท่านั้นที่สามารถบริโภคได้ที่สถานที่ของเรา อาหารของเราก็อร่อยเหมือนสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าที่บ้านของคุณนั่นแหละ
 • พนักงานของเราเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ประสบการณ์ ท็อปกอล์ฟ มีความพิเศษ – เราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือคุกคามต่อพวกเขาหรือแขกคนอื่นๆ
 • พฤติกรรมรุนแรงในสถานที่ของเราเป็นเรื่องที่เราทนไม่ได้และอาจส่งผลให้คุณถูกแบนตลอดชีวิต เราร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตำรวจและเราจะแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวกับตำรวจ
 • พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมในการรักษาความปลอดภัยให้แขก คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาตลอดเวลา

เรามีนโยบายที่จะไม่อดทนต่อการละเมิดอย่างต่อเนื่องและ/หรือมีนัยยะสำคัญต่อจรรยาบรรณของแขกหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา เรามีนโยบายที่จะไม่อดทนต่อการละเมิดอย่างต่อเนื่องและ/หรือมีนัยยะสำคัญต่อจรรยาบรรณของแขกหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำคุณและแขกของคุณออกจากสถานที่ของเรา หรือระงับ/ยุติการเป็นสมาชิกของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือแขกของคุณอาจประสบในสถานการณ์ดังกล่าว และจะไม่คืนเงินใดๆ  We reserve the right to eject you and your Guests from our Location or suspend/terminate your Membership.  We are not liable for any loss you or your Guests may suffer in such situations, and no refunds will be provided.

 • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

คุณต้องแจ้งให้พนักงานทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีที่คุณหรือแขกของคุณประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บที่สถานที่ของเรา เรามีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลที่จะคอยช่วยเหลือคุณ เราบันทึกการบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 • เวลาทำการและการปิดชั่วคราว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสำหรับการเปิดทำการของสถานที่ของเราเป็นครั้งคราวตามที่เราเห็นสมควร  

ในบางครั้ง เราอาจปิดสถานที่ของเราชั่วคราวด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ตามคำสั่งของรัฐบาล การนัดหยุดงาน/การดำเนินการทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของเรา หรือหากเรามีความเห็นว่าการเปิดทำการต่อไปจะสร้างความไม่ปลอดภัย

เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการหรือการปิดทำการบนเว็บไซต์และหน้าโซเชียลมีเดียของเรา ในบางเหตุสุดวิสัยเราอาจไม่สามารถแจ้งการปิดสถานที่ได้ล่วงหน้า

 • เวลาในการรอ, ช่องทางพิเศษ และการจัดสรรเบย์

คุณเข้าใจว่าสถานที่ของเราอาจมีคนแน่นในบางช่วงเวลามากกว่าช่วงอื่นๆ ในวันอื่นของสัปดาห์ และคุณอาจถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อผู้รอ  

เราไม่รับประกันความว่างพร้อมใช้งานของเบย์ เบย์จะได้รับการจัดสรรตามลำดับก่อนหลัง เว้นแต่คุณจะซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่มพร้อมสิทธิพิเศษในการใช้เบย์ก่อนใคร ช่องทางพิเศษ หรือจองอีเวนต์ ช่องทางพิเศษจะช่วยให้คุณและแขกของคุณได้รับสิทธิในการใช้เบย์ที่ว่างถัดไป คุณอาจต้องรอนานขึ้นหากคุณเลือกเบย์ใดเบย์หนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง แขกที่มีบัตรผ่าน สมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือ หรือสมาชิกระดับแพลตตินั่มพร้อมสิทธิพิเศษในการใช้เบย์ก่อนใคร และอีเวนต์ จะมีสิทธิเหนือแขกที่ซื้อบัตรช่องทางพิเศษ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขายสถานที่ทั้งหมดสำหรับกิจกรรมส่วนตัว (กลางวันหรือกลางคืน) (buyout)

 • เกม ข้อเสนอ โปรแกรม และราคา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกมที่เสนอและ/หรือราคาสำหรับเกม เวลาเล่นเกมใดๆ รวมถึงการจำกัดจำนวนเกมหรือชั่วโมงที่อาจซื้อได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราจะให้เกียรติเบย์ที่จองไว้ล่วงหน้า เกม หรือเวลาเล่นเกมที่จองและชำระเงินก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล เราอาจแนะนำข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัดและโปรแกรมอื่นๆ เป็นครั้งคราว การเข้าร่วมในโปรแกรมอื่นจะเปิดให้แขกทุกคนโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์คุณสมบัติ คุณสามารถค้นหาเกมปัจจุบัน ข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัด โปรแกรมและข้อจำกัดอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา

 • การใช้ชื่อ/โลโก้/รูปภาพของเรา

คุณไม่สามารถใช้ชื่อ โลโก้ รูปภาพ หรือของบุคคลที่สามอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเราหรือสถานที่ ในสื่อส่งเสริมการขายหรือสัญลักษณ์ที่จัดแสดงใดๆ (ไม่ว่าจะถูกตีพิมพ์หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนการผลิตและการเผยแพร่ คุณรับทราบว่าทั้งคุณและแขกของคุณไม่มีสิทธิหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต  

คุณตกลงและรับทราบว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเราเห็นว่าคุณหรือแขกของคุณใช้เครื่องหมายของเรา หรือของบุคคลที่สามที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย หรือภาพและวิดีโอใดๆ ถูกเผยแพร่หรือเผยแพร่เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือจงใจเพิกเฉยต่อจรรยาบรรณของแขกหรือมาตรการด้านความปลอดภัย เรามีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายตามที่เราเห็นสมควร รวมถึงการหาวิธีบรรเทาทุกข์ที่เป็นธรรมหรือคำสั่งห้าม และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้

 

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกมีผลกับสมาชิกทุกคน ข้อ (1) ถึงข้อ (5) นั้นใช้กับสมาชิกทั้งหมด และข้อ (6) ใช้เฉพาะกับสมาชิกระดับแพลตตินั่มเท่านั้น

 • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก ณ เวลาที่ซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของแต่ละหมวดการเป็นสมาชิก โปรดอ่านหมวดการเล่นเกมและหมวดสมาชิกในข้อกำหนดเหล่านี้

 • ผลประโยชน์และราคา

ในบางครั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ถอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่มีให้สำหรับการเป็นสมาชิกแต่ละหมวด สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันสำหรับการเป็นสมาชิกแต่ละประเภทสามารถหาอ่านได้บนเว็บไซต์ของเราหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการแขก/ผู้เล่น

 • ราคา

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้ เราอาจเพิ่มราคาสำหรับการเป็นสมาชิกบางประเภทเป็นครั้งคราว ราคาปัจจุบันสำหรับการเป็นสมาชิกจะอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการแขก/ผู้เล่นของเรา  

 • วิธีการชำระเงิน

ตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก คุณอนุญาตให้ตัวแทนของเราหรือเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณตามค่าธรรมเนียมที่ใช้กับการเป็นสมาชิกที่คุณเลือกในขณะที่ซื้อ คุณสามารถชำระเงินสำหรับการเป็นสมาชิกของคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เรายอมรับ

คุณอนุญาตให้ตัวแทนของเราหรือเราเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระผ่านช่องทางการชำระเงินของคุณเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก และก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาในแต่ละครั้ง จะมีการหัก ‘ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บ (Pending charge)’ เพื่อยืนยันที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและความถูกต้องของวิธีการชำระเงินของคุณ แต่ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บดังกล่าวจะมีผลเป็นการชั่วคราวเท่านั้น (โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน) และจะไม่ถูกแปลงเป็นการเรียกเก็บเงินจริงจากคุณ ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เรียกเก็บนั้นจะถูกลบออกจากจำนวนเครดิตบนช่องทางการชำระเงินของคุณ เป็นจำนวนเทียบเท่ากับการเรียกเก็บเงินจริง โปรดดูรายละเอียดค่าบริการที่เว็บไซต์ของเรา

คุณอนุญาตให้เราหรือตัวแทนของเราเรียกเก็บเงินจากช่องทางการชำระเงินของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิก รวมถึงความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณรับผิดชดใช้ให้แก่เรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บผ่านช่องทางการชำระเงินของคุณโดยผู้เรียกเก็บ ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นสมาชิก เงินเบิกเกินบัญชี เงินไม่เพียงพอ การแปลงสกุลเงิน และค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยเกินวงเงิน

 • การขายต่อและการโอน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเป็นสมาชิกและผลประโยชน์มีไว้เพื่อการใช้งานของสมาชิกเท่านั้น สภาพการเป็นสมาชิกไม่สามารถขาย โอน หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ความพยายามในการขาย โอน หรือมอบหมายสภาพการเป็นสมาชิกอาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงเนื่องจากการฝ่าฝืน เราอาจโอนหรือแปลงสิทธิการเป็นสมาชิกของคุณให้กับบริษัทในเครือหรือผู้ซื้อธุรกิจของเรา

 • สมาชิกแพลตตินั่ม
  • สมาชิกหลัก บุคคลที่ซื้อสมาชิกแพลตตินั่มคือสมาชิกหลัก สมาชิกหลักเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบพอร์ทัลสมาชิกแพลตตินั่ม จัดการหรือเปลี่ยนแปลงบัญชี และพิมพ์บัตรสมาชิกเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
  • บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เมื่อคุณซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่ม คุณจะต้องระบุบุคคลที่อาจได้รับการแบ่งปันการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่ม (บุคคลที่ได้รับมอบหมาย) บุคคลที่ได้รับมอบหมายอาจถูกเรียกว่าสมาชิกระดับแพลตตินั่มในบางครั้ง จำนวนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะขึ้นอยู่กับประเภทของสมาชิกแพลตตินั่มที่เลือก สมาชิกหลักสามารถติดต่อเราได้ที่ onestopservice@topgolfthailand.com เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
  • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแพลตตินั่ม

คุณสมบัติ สมาชิกระดับแพลตตินั่มสามารถซื้อได้โดยบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปีที่ไม่ถูกระงับ/ยุติการเล่นเกมหรือการเป็นสมาชิกเนื่องมาจากการละเมิด การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มบางประเภทมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งสามารถอ่านได้บนเว็บไซต์ของเรา นายจ้างสามารถซื้อการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มสำหรับพนักงานของตนได้

การใช้งาน สมาชิกระดับแพลตตินั่มนั้นถือเป็นสมาชิกร่วมสำหรับบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการเป็นสมาชิกแพลตตินั่ม การซื้อสมาชิกระดับแพลตตินั่มหนึ่งครั้งจะได้รับการให้ใช้พื้นที่จัดสรรเป็นรายครั้งสำหรับแขกสูงสุดหกคนในสถานที่ที่เข้าร่วมเท่านั้น และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดชั่วโมงการเล่นเกมรายสัปดาห์ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่เข้าร่วมได้บนเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องอยู่กับแขกของตนตลอดเวลา บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของตนกับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการเป็นสมาชิกนี้

สมาชิกตลอดชีพ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกตลอดชีพฟรีตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่ม เว้นแต่สภาพการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด การเป็นสมาชิกตลอดชีพจะดำเนินต่อไปหากการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มสิ้นสุดลงหรือไม่ได้รับการต่ออายุ (ยกเว้นในกรณีที่เราบอกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนหรือหากบุคคลที่ได้รับมอบหมายถูกระงับการใช้งาน) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของการเป็นสมาชิกแพลตตินั่มจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการบอกเลิกหรือการไม่ต่ออายุ

ส่วนลดการค้าปลีก ส่วนลดการค้าปลีกไม่สามารถใช้กับข้อเสนอส่วนลดการค้าปลีกอื่นๆ หรือโปรโมชั่นหรือการซื้อปลีกออนไลน์

สมาชิกระดับแพลตตินั่มพร้อมสิทธิพิเศษในการใช้เบย์ก่อนใคร การใช้เบย์จะต้องคำนึงถึงแขกที่มีบัตรผ่านการเข้าถึง (accessibility pass) หรือสมาชิกที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้อาจได้รับสิทธิพิเศษในการใช้เบย์ก่อนอันเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณต้องการใช้เบย์โดยเลือกเบย์แบบเฉพาะเจาะจง อาจทำให้ระยะเวลาในการรอยาวนานขึ้น

สมาชิกระดับแพลตตินั่มพร้อมราคาพิเศษในอีเวนต์ การจะได้รับราคาพิเศษสำหรับอีเวนต์นั้นขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกหลักและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งกำลังเข้าใช้งานอยู่และอยู่ในสถานะที่ไม่มีปัญหาในขณะที่มีการจัดอีเวนต์หรือไม่ ราคาพิเศษนี้ไม่รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม อีเวนต์ขึ้นอยู่กับรายได้ขั้นต่ำและต้องมีข้อตกลงที่ลงนามแยกต่างหากพร้อมการชำระเงินล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการลดผลประโยชน์นี้หากผลรวมของส่วนลดที่ได้รับภายใต้การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มในระยะเวลาที่กำหนดนั้นเกินกว่าสามเท่าของมูลค่าการเป็นสมาชิกแพลตตินั่มในระยะเวลาเดียวกัน

สมาชิกแพลตตินั่มพร้อมรางวัลโฮลอินวัน รางวัลโฮลอินวันสามารถใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่เข้าร่วมเท่านั้น และเฉพาะในกรณีที่ โฮลอินวันอยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา) สมาชิกหลักและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องอยู่ในสถานะที่ดี

สมาชิกระดับแพลตตินั่มพร้อมคลับที่อัพเกรดแล้ว ไม้กอล์ฟ "พรีเมียม" ที่อัพเกรดแล้วมีจำหน่ายในจำนวนจำกัดและให้บริการตามลำดับก่อนหลัง

การลดผลประโยชน์ เราอาจลดหรือระงับผลประโยชน์ที่มีให้ภายใต้การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่ม หากบุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่อยู่ในสถานะที่ดีหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกระดับแพลตตินั่มแต่ละหมวดได้จากเว็บไซต์ของเรา

การยกเลิกสมาชิกเนื่องจากการละเมิด เราอาจยุติการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณได้ทุกเมื่อหากมีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หากเรายุติการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณ คุณยังคงต้องรับผิดสำหรับค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกแบบเป็นงวดและค่าใช้จ่ายอื่นในบัญชีของคุณ คุณยังอาจต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณ และภายใต้ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้

 • ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและการชำระเงิน

ค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมสำหรับการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของการเป็นสมาชิกแพลตตินั่มที่คุณเลือกในขณะที่ซื้อ (ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเป็นแบบชำระล่วงหน้า ทั้งแบบรายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี โดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่ว่าเราได้ลดผลประโยชน์ที่มีอยู่โดยไม่มีสาเหตุ หรือท็อปกอล์ฟได้ยุติการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณเนื่องจากการละเมิด (หากพิสูจน์ได้)

คุณยินยอมว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบก่อนวันชำระเงินครั้งถัดไป หากคุณไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใหม่ในวันชำระเงินครั้งต่อไปของคุณ คุณอนุญาตให้ตัวแทนของเราหรือเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใหม่จากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก

การต่ออายุ หากคุณไม่ต่ออายุสมาชิกระดับแพลตตินั่มก่อนวันที่ต่ออายุ ระบบจะแปลงเป็นการเป็นสมาชิกตลอดชีพโดยอัตโนมัติ หากคุณได้เลือกการต่ออายุอัตโนมัติ แสดงว่าคุณอนุญาตให้ตัวแทนของเราหรือเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี (แล้วแต่กรณี) จากวิธีการชำระเงินที่คุณเลือกในวันชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาตามกลุ่มลูกค้า ราคาตามกลุ่มลูกค้าสำหรับสมาชิกระดับแพลตตินั่มนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนของบุคคลที่ได้รับมอบหมายที่สมาชิกหลักสามารถรักษาไว้ได้ ณ เวลาที่มีการต่ออายุ หากจำนวนผู้ที่ได้รับมอบหมายในการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มลดลงจนถึงระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ราคาการต่ออายุจะมีราคาที่สูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากจำนวนบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มเพิ่มขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น ราคาการต่ออายุจะอยู่ในช่วงราคาที่ต่ำลง

วิธีการชำระเงิน เราไม่ได้จัดเตรียมสำเนาสลิปค่าใช้จ่ายหรือใบเสร็จรับเงินที่พิสูจน์การชำระค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกแพลตตินั่ม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าดูประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดได้โดยลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลสมาชิกแพลตตินั่มและไปที่ธุรกรรมของคุณ คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงกับผู้ให้บริการสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณ

หากวิธีการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มของคุณจะถูกระงับ/ยุติ และแปลงเป็นการเป็นสมาชิกตลอดชีพโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะคืนสถานะการสมัครสมาชิก คุณต้องอัพเดตข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณโดยลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลสมัครสมาชิกและไปที่การสมัครสมาชิกของคุณ

โปรแกรมอัพเดตการเรียกเก็บเงิน เราอาจใช้บริการการอัพเดตบัญชีของกลุ่มผู้ให้บริการบัตรชำระเงินในบางครั้ง เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกแสดงว่าคุณตกลงและอนุญาตให้เราอัพเดตวิธีการชำระเงินของคุณหรือข้อมูลบัญชีที่คล้ายคลึงกันและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่อัพเดตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมอัพเดตการเรียกเก็บเงินดังกล่าวด้วย

การผิดนัด หากคุณผิดนัดในการชำระเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระของสมาชิกแพลตตินั่มของคุณ เราอาจแจ้งการชำระเงินในอนาคตทั้งหมดหรือบางส่วนที่จะถือว่าครบกำหนดชำระในทันที

ไม่ใช่ธุรกรรมสินเชื่อ คุณตกลงว่าการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มไม่เกี่ยวข้องกับการขยายเครดิตหรือการผ่อนชำระ เนื่องจากเราไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงิน และคุณสามารถเลือกที่จะดำเนินการต่อหรือหยุดการเป็นสมาชิกแพลตตินั่มของคุณได้ทุกเมื่อ ธุรกรรมส่วนใดที่ต้องห้ามให้ถือเป็นโมฆะ

 • สมาชิกระดับแพลตตินั่มสำหรับองค์กร หากนายจ้างของสมาชิกหลักชำระค่าสมาชิกระดับแพลตตินั่ม นายจ้างมีสิทธิในการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่ม หากนายจ้างเลิกจ้างสมาชิกหลักอีกต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลา สมาชิกระดับแพลตตินั่มอาจถูกโอนให้กับสมาชิกหลักรายใหม่ที่นายจ้างเสนอชื่อ
 • การระบุรูปภาพ / ลงชื่อเข้าใช้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแขกของพวกเขาต้องเช็คอินที่บริเวณที่กำหนด บุคคลที่ได้รับมอบหมายจะต้องเช็คอินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตนและตกลงที่จะถ่ายรูปเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราเมื่อเข้าร่วม
 • การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอสำหรับสมาชิกแพลตตินั่ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข หรือยุติความพร้อมใช้งานของการเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว เราจะให้เกียรติแก่การเป็นสมาชิกระดับแพลตตินั่มที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในสถานะที่ดีจนถึงการต่ออายุครั้งถัดไปและวันชำระเงิน ซึ่ง ณ จุดนี้การเป็นสมาชิกแพลตตินั่มของคุณจะสิ้นสุดลง


ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด

  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

ในบางครั้ง เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการดำเนินงานของเรา ไม่ว่าจะเกิดจากกฎหมายหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดนี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยส่งอีเมลถึงคุณล่วงหน้า เมื่อคุณกลับมายังที่ตั้งของเราและซื้อเวลาเล่นเกม/เกมหรือการเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดเหล่านี้

 • ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ของเราที่สถานที่ของเรา ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างคุณกับเรา

 • กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของราชอาณาจักรไทยจะใช้บังคับกับข้อกำหนดนี้ และเราทั้งคู่ตกลงว่ามีเพียงศาลไทยเท่านั้นที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทที่คุณหรือเราเป็นผู้เรียกร้อง

สมัครที่นี่

กรอกฟอร์มเพื่อทำการสมัครกว่า 400 ตำแหน่ง ณ ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้

Max. file size: 5 MB.
How did you hear about the position ?*

This field is for validation purposes and should be left unchanged.